Мениджър проекти (ИТ решения и услуги)

header_4_obqva_lirex
 • Търсим Мениджър проекти (ИТ решения и услуги), който да се присъедини към екипа ни в град София.

  Основни отговорности:

 • Управлява цялостния процес и изпълнение по поверените му проекти;
 • Изготвя план за изпълнение на предвидените дейности по проектите и следи за тяхното изпълнение според заложените срокове;
 • Прогнозира и планира необходимите ресурси за изпълнение на проектите;
 • При необходимост обновява планове, ресурси, срокове спрямо променящите се обстоятелства
 • Организира, координира и следи работата на екипите по изпълнение на проектите, включително и работата на подизпълнителите;
 • Отговаря за изготвянето на необходимите официални и вътрешни документи по изпълнение;
 • Осъществява цялостната комуникация с клиенти, партньори и доставчици по време на работата по проекта;
 • Участва в изготвянето на отчета по проектите, анализира извършената дейност и защитава отчета пред ръководството;
 • Отговоря за постигане на оптимални резултати в съответствие със стандартите за качество;
 • Прави предложения за подобряване на вътрешните системи за отчетност и администрация, както и на добрите практики за управление на проекти.

  Изисквания:

  • Висше образование – техническа специалност;
  • Опит на подобна позиция – мин 3 г.;
  • Отлична компютърна грамотност – MS Office;
  • Владеене на английски език;
  • Опит с ERP система – предимство;
  • Сертификати по управление на проекти – предимство;
  • Организираност и прецизност при създаване и обработване на документи;
  • Способност за работа успоредно по различни задачи;
  • Комуникативни и презентационни умения;
  • Инициативност;
  • Умения за работа в екип.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:
  • участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
  • предоставя възможности за професионални обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
  • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие;
  • знае и цени най-важния си капитал – хората, като професионалисти и личности, защото „В свят на технологии, хората правят разликата“!

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.