Проектант

header_4_obqva_lirex

Търсим Проектант, който да се присъедини към екипа ни в град София.

Основни отговорности:

– Изготвя работни проекти за структурни кабелни системи, електрозахранващи инсталации, специализирани решения за контрол на достъп, периметрова охрана, пожароизвестяване, СОТ;
– Отговаря за пълното окомплектоване на проектите;
– Осигурява всички изискуеми от ЗУТ документи, касаещи процеса по проектиране;
– Участва в анализа, разработването и внедряването на нормативната уредба и вътрешните за компанията процеси;
– Участва като консултант по технически въпроси на колеги и клиенти за големи и сложни проекти;
– Проактивно се запознава и отделя време да разбере нуждите на клиента (в конкретния проект и като цяло) и където е необходимо запознава колеги с тях;
– Участва в предпродажбения процес като консултант на нива под него;
– Влиза в роля на технически ръководител проект;
– Осъществява техническо ръководство като проследява съответствието между изпълнено и проектирано;
– Дава предложения за прилагане на нови технологии;
– Води технологични срещи и вътрешни семинари.

Изисквания:

– Висше електротехническо образование;
– Пълна проектантска правоспособност – професионална секция „Електротехника, автоматика, съобщителна техника (ЕАСТ)“;
– Задълбочени познания по електротехника (силно и слаботокови системи), познания в мрежовите технологии;
– Опит с много и различни системи за сигурност;
– Напреднало ниво на работа с MS Windows, MS Office, AutoCAD;
– Шофьорска книжка категория „В”;
– Желание за развиване на професионални компетенции (hard&soft skills);
– Висока ангажираност към работните процеси;
– Отговорност, сътрудничество и работа в екип.

Предимство е:

– Сертификати от производители в областта на системите за сигурност, компютърни мрежи;
– 5 + г. опит в проектирането на системи за сигурност;
– Английски език – мин. ниво А2.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

• участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
• предоставя периодични професионални обучения, квалификации и сертификации;
• предлага възнаграждение и социален пакет, съобразени със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.