Търговец Компютри и периферия

header_4_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град София, търсим Търговец Компютри и периферия.

Отговорности:

– Създава и развива отлични партньорски взаимоотношения с настоящи и потенциални клиенти;
– Стреми се към увеличаване продажбите на предлаганите продукти;
– Пряко участва в изготвянето на оферти и друга търговска кореспонденция;
– Работи активно в търговския екип, участва в подготовката на необходимите за проследяване на продажбите отчети и справки;
– Постига зададените месечни и годишни търговски цели;
– Непрекъснато развива познанията си за предлаганите от компанията продукти и IT пазара.

Изисквания:


– Търговски опит (предимство в продажбата на IT);
– Умение за водене на преговори, инициативност и ориентираност към резултати;
– Познаване на съвременните IT услуги, продукти и технологии;
– Силно изразени комуникационни умения
– Консултантски подход към клиентите (вкл. при воденето на търговска комуникация);
– Усет към детайлите и аналитично мислене;
– Отлична компютърна грамотност;
– Владеене на английски език.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

– участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
– предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията;
– предлага възнаграждение и кариерно израстване, съобразено със индивидуалните знания, умения и темпове на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.