Ръководител проекти

header_4_obqva_lirex

Търсим Ръководител проекти, който да се присъедини към екипа ни в град София.

Основни отговорности:

• Управлява цялостния процес и изпълнение по поверените му проекти;
• Изготвя план за изпълнение на предвидените дейности по проектите и следи за тяхното изпълнение според заложените срокове;
•Прогнозира и определя необходимите ресурси за изпълнение на проектите;
• При необходимост обновява планове, ресурси, срокове спрямо променящите се обстоятелства
• Организира, координира и следи работата на екипите по изпълнение на проектите, включително и работата на подизпълнителите;
• Отговаря за изготвянето на необходимите официални и вътрешни документи по изпълнение;
• Осъществява цялостната комуникация с клиенти, партньори и доставчици по време на работата по проекта;
• Участва в изготвянето на отчета по проектите, анализира извършената дейност и защитава отчета пред ръководството;
• Отговоря за постигане на оптимални резултати в съответствие със стандартите за качество;
• Прави предложения за подобряване на вътрешните системи за отчетност и администрация, както и на добрите практики за управление на проекти.

Изисквания:

• Висше образование – техническа или строителна специалност;
• Опит на релевантна позиция в сферата на строителството и/или ИТ инфраструктурата – мин 3 г.;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office;
• Владеене на английски език;
• Опит с ERP система – предимство;
• Сертификати – предимство;
• Организираност и прецизност при създаване и обработване на документи;
• Способност за работа успоредно по различни задачи;
• Комуникативни и презентационни умения;
• Инициативност;
• Умения за работа в екип.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

• участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
• предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
• предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.