Счетоводител с английски език

header_4_obqva_lirex

Търсим Счетоводител (с английски език), който да се присъедини към екипа ни в град София.

Отговорности:

 • Изготвя и обработва първични и вторични счетоводни документи;
 • Изготвя необходимите регистри и справки за данъчната администрация, свързани с ДДС;
 • Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица;
 • Подготвя данни за статистически отчети и формуляри;
 • Изготвя писма, справки и други документи, във връзка с насрещни проверки и ревизии;
 • Следи актуализацията на нормативните актове, регламентиращи счетоводната дейност и ги прилага в оперативната работа.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Минимум 5 години опит на подобна позиция;
 • Познаване на счетоводното и данъчно законодателство;
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Предимство би било познаването на международните счетоводни стандарти;
 • Организираност, подреденост, прецизност и грижа към детайлите;
 • Аналитично мислене;
 • Изпълнителност и отговорно отношение към работата;
 • Комуникативност и умение за работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност да участвате в иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • Възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията;
 • Възнаграждение, съобразено с индивидуалните знания, умения и темпове на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.
Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.
Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.
Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.
Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.
Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.