Младши Системен администратор

header_4_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град Варна, търсим Младши Системен администратор за поддръжка на системите на наш клиент.

Основни отговорности:

– Поддръжка на Windows базирани сървърни операционни системи – физически и виртуални сървъри; инсталиране на секюрити пачове; даване на права за достъп; архивиране
– Администриране на обекти в MS Active Directory
– Мониторинг на физически и/или виртуални машни;
– Диагностика и отстраняване на възникнали проблеми и инциденти
– Проактивно наблюдение на ИТ инфтаструктура

Изисквания:

– Опит на подобна позиция;
– Предимство е завършено образование в сферата на Компютърните науки и/или Телекомуникациите или наличието на сертификати в сферата на информационните технологии;
– Предимство са умения по поддръжка на Linux базирани сървърни операционни системи
– Владеене на английски език (В1+);
– Познания за DNS, DHCP, RDP;
– Познания по компютърен хардуер;
– Познания по компютърни мрежи;
– Умения за работа с хора;
– Умения за анализ и разумна комбинативност;
– Умения за планиране на времето;
– Отлични комуникационни умения;
– Консултантски подход към клиентите;
– Организираност и отговорност към поставените задачи;
– Умения за работа в екип
– Желание за учене, придобиване на нови знания и умения в ИТ сферата.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

– участва в иновативни проекти в България и на международно ниво
– предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията
– предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас на jobs@lirex.bg.