Осигуряването на висока наличност на оперативните данни е инвестиция в устойчивостта на бизнеса, неговото развитие и сигурност!

Предимства на решенията за архивиране и възстановяване, внедрени от Лирекс

Цялостна стратегия

Ние ще разработим за вас цялостната стратегия за архивиране и възстановяване, съобразена с вашите бизнес нужди.

Непрекъсваемост на бизнеса

Водеща цел за нашите експерти е постигане на непрекъснатост в оперативността на вашия бизнес.

Защита от финансови загуби

Загубата на данни струва скъпо. Защитете финансите си с решение за архивиране и възстановяване.

ИТ технологии и практики

Днешните ИТ технологии и практики могат да превърнат в отлична инвестиция обезпечаването на резервни копия на данните и тяхното възстановяване, което директно повишава устойчивостта на бизнеса, неговото развитие и кибер защита.

Гъвкавите и съобразени с целите на организацията и нейното ИТ обкръжение решения за „Бекъп, архивиране и възстановяване“ включват и осъзнатото смесване и съвместно прилагане на двата основни типа backup: на бизнес данните и на конфигурацията на приложенията, които работят с тези данни. Така backup-ите не просто седят някъде, а дават допълнителна стойност за организацията. От тях може да се извлекат ползи и за ИТ мениджмънта и за цялата организация.

image1_archive_and_backup_lirex

Някои основни ползи за бизнеса

Увеличаване на ROI

(възвръщаемостта на инвестицията) – обезпечава и непрекъсваемостта на бизнеса и средите за неговото развитие

Гъвкавост

Подобряване на гъвкавостта и възможността за бързо реагиране според пазарните тенденции

Ефективност на одити

По-бързо и ефективно протичане на външни одити

Някои от основните ползи за управлението на ИТ

“spin-up”

на среди за разработка и тестване преди продукционна употреба

“sand-box”

за DevOps цели, за обучение, за анализ на проблеми или поради регулаторни (compliance) изисквания

Data center миграции

„физическо“ преместване между on-prem и облаци

Миграция на workload

между физически и виртуални платформи

poruska_blue_1_lirex
backup

Според резултатите от проучване на Veeam от 2022г., в резултат на атаки с криптовируси, са били  са криптирани дейта център сървъри при 48% от анкетираните, при 49% са били криптирани платформи в отдалечените офиси и при 46% са били криптирани сървъри в облачни среди.  

Но всъщност най-тревожна е тенденцията кибер-престъпниците да разрушават резервните копия на организациите, както е видно от следващата фигура.

Само при 6% от случаите кибер престъпниците не са се опитали да засегнат резервните копия на данните. При 38% от анкетираните са засегнати някои от резервните копия на данни, а 30% съобщават, че повечето от техните резервни копия са засегнати.

Друга графика от същия доклад показва, че има много организации, които плащат поискания откуп, но въпреки това не са възстановени данните им – това са близо ¼ от жертвите на ramsomware.

Само при 5% от засегнатите организации не е поискан откуп след атаката, а едва под 20% са възстановили данните си без да плащат откуп. Около половината от засегнатите са платили откуп и са възстановили данните си.

Въпреки глобалната осведоменост за заплахата от ransomware, бекъпите при част от организациите продължават да са подценявана област, на която се гледа само като на разход, вместо като звено, осигуряващо бизнес устойчивост.

backup2
poruska_blue_1_lirex
backup

Според резултатите от проучване на Veeam от 2022г., в резултат на атаки с криптовируси, са били  са криптирани дейта център сървъри при 48% от анкетираните, при 49% са били криптирани платформи в отдалечените офиси и при 46% са били криптирани сървъри в облачни среди.  

Но всъщност най-тревожна е тенденцията кибер-престъпниците да разрушават резервните копия на организациите, както е видно от следващата фигура.

Само при 6% от случаите кибер престъпниците не са се опитали да засегнат резервните копия на данните. При 38% от анкетираните са засегнати някои от резервните копия на данни, а 30% съобщават, че повечето от техните резервни копия са засегнати.

backup2
poruska_blue_1_lirex

Друга графика от същия доклад показва, че има много организации, които плащат поискания откуп, но въпреки това не са възстановени данните им – това са близо ¼ от жертвите на ramsomware.

Само при 5% от засегнатите организации не е поискан откуп след атаката, а едва под 20% са възстановили данните си без да плащат откуп. Около половината от засегнатите са платили откуп и са възстановили данните си.

Въпреки глобалната осведоменост за заплахата от ransomware, бекъпите при част от организациите продължават да са подценявана област, на която се гледа само като на разход, вместо като звено, осигуряващо бизнес устойчивост.

image2_archive_and_backup_lirex

Стратегия за backup и recovery

Загубата на оперативни данни поради пробив в сигурността, техническа неизправност или просто човешка грешка е реална заплаха, която може да нанесе много вреди за организацията. За това и минималните добри практики препоръчват: 3 копия на данните; на 2 различни носители; 1 изнесено копие (друго физическо място, друг регион, друга availability zone).

Само това, обаче, не е достатъчно. Необходимо е да се погледне от гледна точка на цялостната стратегия за backup и recovery, която е в основата на постигането на непрекъснатост на бизнеса –Business Continuity.

А бизнес целите, дефинирани в нея (recovery time and point objectives – RTO и RPO), са свързващите за разбиранията и съображенията на мениджмънта и ИТ екипите. Видимостта за тяхното обезпечаване и необходимите ресурси и усилия се постига с периодично тестване на процедурите по възстановяване – ключова част, която често се подценява.

Стратегията за постигане на непрекъснатост в оперативността на бизнеса е необходима, дори когато всички данни на организацията са в облака. В този случай отговорността за опазването на данните е в доставчика на услугата, но остава въпросът към вас:

Как намалявате и управлявате риска от това, всички критични за вашата организация данни, да са в ръцете на външен/и доставчик/ци?

Достатъчни ли са мерките за предпазване от технически неизправности?

Само по себе си естественото и резонно осигуряване на допълнително място за копия на данните, различно от единствен външен доставчик, са технологични мерки за повишаване на наличността на данните.

Тоест постига се предпазване от технически неизправности, от загуба на данни, причинена от технически срив.

Само тези мерки не са достатъчни, за да се осигури непрекъснатостта на бизнеса нито от човешки, нито от логически грешки.

Нито пък предоставят директна полза за развитието на бизнес приложенията, като например осигуряването на актуални среди за разработка на нови услуги, актуални среди, необходими в процесите по внедряване на нови системи, предоставянето на възможност за гъвкав избор на платформа или доставчик, избягване на vendor / technology lock-in.

circle_archive_and_backup_lirex

Ключови технологични фактори при backup и recovery, важни и за развитие на бизнеса и подобряване на кибер защитата 

Application aware backup

Granular достъп до данните и по време на restore

Да обхваща приложения и данни (workload) и върху физически ИТ обкръжения, и върху виртуализирани и в cloud

С LIREX можете да изградите собствени решения и политики за бекъп, архивиране и възстановяване или да се възползвате от решение за изнесено, неотменимо архивиране на данни като услуга.

За още по-голяма добавена стойност, да ползвате цялостна Backup-as-a-Service услуга за пълна грижа архивите. Услуга за която Lirex BS наскоро спечели две признания – Cloud and Service Provider Partner от Veeam както и BaaS Provider of the Year от Crayon!

Решенията в областта на архивиране и възстановяване на данни, които реализираме, са съобразени и проектирани спрямо всички аспекти, важни за вашата организация, така че да постигнете нужното ниво на сигурност и непрекъсваемост на бизнес операциите.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване