Повишете сигурността чрез персонализирани обучения, водени от експерти по сигурността!

Чрез LIREX Security Awareness обученията постигате:

Подсилване на най-уязвимото за киберсигурността звено – служителите

Повишаване на  увереността и продуктивността на служителите си в дигиталния кибер свят

Покритие на основни изисквания, свързани с регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR

Персонализация – LIREX има дългогодишен опит в провеждането на персонализирани обучения, насочени и към експерти по сигурността и към всички останали служители

poruska_blue_1_lirex

Знаете ли, че

Percentage1_lirex

24% от случаите на загуба на данни са поради човешка грешка

Небрежност на служител или подизпълнител е причината за два от три случая на вътрешен инцидент с киберсигурността на организацията

percentage3_lirex

В 92.4% от malware атаките са по имейл

percentage4_lirex

48% от злонамерените email приложения са MSoffice файлове

Качествени обучения от LIREX

Голяма част от проблемите с кибер-сигурността могат да бъдат предотвратени чрез повишаване нивото на познания в областта на информационната сигурност на всички служители в организацията и чрез специализирани учения за служителите по сигурността.

Компетенциите и познанията на служителите в организацията са често пропускана, но много съществена част, от управлението на информационната сигурност.

Разбирайки рисковете от ниската осведоменост за информационна сигурност сред служителите и изхождайки от факта, че човекът най-слабото звено във веригата на сигурността, LIREX разработва и предлага качествени обучения за персонала и хората, отговорни за управлението на всички аспекти, свързани с ИС.

Базирайки се на дългогодишния си опит в сферата на информационната сигурност, LIREX персонализира обученията и ученията спрямо различните нужди и потребности на двете основни групи служители – експерти по сигурността и всички останали служители, с достъп до информационните ресурси на организацията.

 

 

Качествени обучения от Лирекс

Голяма част от проблемите с кибер-сигурността могат да бъдат предотвратени чрез повишаване нивото на познания в областта на информационната сигурност на всички служители в организацията и чрез специализирани учения за служителите по сигурността.

Компетенциите и познанията на служителите в организацията са често пропускана, но много съществена част, от управлението на информационната сигурност.

Разбирайки рисковете от ниската осведоменост за информационна сигурност сред служителите и изхождайки от факта, че човекът най-слабото звено във веригата на сигурността, Лирекс разработва и предлага качествени обучения за персонала и хората, отговорни за управлението на всички аспекти, свързани с ИС.

Базирайки се на дългогодишния си опит в сферата на информационната сигурност, Лирекс персонализира обученията и ученията спрямо различните нужди и потребности на двете основни групи служители – експерти по сигурността и всички останали служители, с достъп до информационните ресурси на организацията.

Качествени обучения от Лирекс

Голяма част от проблемите с кибер-сигурността могат да бъдат предотвратени чрез повишаване нивото на познания в областта на информационната сигурност на всички служители в организацията и чрез специализирани учения за служителите по сигурността.

Компетенциите и познанията на служителите в организацията са често пропускана, но много съществена част, от управлението на информационната сигурност.

Разбирайки рисковете от ниската осведоменост за информационна сигурност сред служителите и изхождайки от факта, че човекът най-слабото звено във веригата на сигурността, Лирекс разработва и предлага качествени обучения за персонала и хората, отговорни за управлението на всички аспекти, свързани с ИС.

Базирайки се на дългогодишния си опит в сферата на информационната сигурност, Лирекс персонализира обученията и ученията спрямо различните нужди и потребности на двете основни групи служители – експерти по сигурността и всички останали служители, с достъп до информационните ресурси на организацията.

Обучения за персонала

Обученията се персонализират спрямо конкретните нужди, като могат да включват следните основни теми, но не само:

За осигуряване на обученията по Security Awareness си сътрудничим с водещата на пазара компания Proofpoint. Предоставяната от тях иновативна платформа за обучения е интерактивна, ангажираща и адаптивна като се фокусира върху най-актуалните методи и стратегии за защита на данните и противодействие на потенциални заплахи.

Специализирани ОБучения за служителите по сигурността

Освен обученията, насочени към служителите на компаниите, LIREX предлага и провеждането на специализирани обучения, насочени към експертен персонал, отговарящ за обезпечаването на информационната сигурност в организацията.

Това биха могли да бъдат служители по сигурността, членове на отдели за действия при инциденти в сигурността и др.

Обученията се подготвят индивидуално към всеки клиент в зависимост от неговите нужди, като фокусът им е върху подобряване на реакцията и действията при вече възникнал инцидент, с цел надграждане познанията на служителите по сигурността, за постигне на максимално адекватна реакция, отстраняването на заплахата и въвеждането на необходимите защитни мерки.

При провеждането на обученията се симулират и проиграват сценарии, които включват практически занятия, чрез които възприемането на предадената информация е по-ефективно.

С цел установяване нивото на осведоменост на служителите относно заплахите към информационната сигурност, експертите на LIREX имат дългогодишен опит и в провеждането на Phishing тестове.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване