Акаунт мениджър – Корпоративни клиенти

header_4_obqva_lirex

Търсим Акаунт мениджър – Корпоративни клиенти, който да се присъедини към екипа ни в гр. София.

Основни отговорности:

 • Поддържа и развива търговските отношения с настоящите клиенти на компанията;
 • Проактивно търси нови клиенти;
 • Идентифицира и анализира клиентските потребности и предлага оптимални ИТ услуги и решения за тях;
 • Организира и синхронизира развитието на търговските възможности с вътрешните екипи;
 • Отговаря за при-сейлс процеса, от създаването на възможността до сключване на договор;
 • Определя търговската стратегия и всички търговски аспекти, свързани с потенциалните проекти;
 • Въвежда и поддържа актуална информация за клиентите, за които отговаря;
 • Поддържа и развива контактите с технологични и други партньори;
 • Развива познанията си за продуктите и услугите от портфолиото на компанията;
 • Участва в обучения, семинари и специализирани конференции.

Изисквания:

 • Висше икономическо или техническо образование;
 • Опит в областта на корпоративните продажби на цялостни ИТ решения;
 • Интереси и познания в съвременните информационни технологии;
 • Свободно ползване на английски език при бизнес комуникация и ползване на специализирана информация;
 • Увереност, комбинативно мислене и убедителен и тактичен подход при работа в екип с колеги и клиенти;
 • Умения за събиране, анализ и презентиране на информация;
 • Умения за водене на преговори и финализиране на сделки;
 • Умения за изготвяне и водене на търговска кореспонденция;
 • Умения за управление на времето.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя периодични професионални обучения, квалификации и сертификации;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие и постигнати резултати.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура. 

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.