До 20 000 лева безвъзмездно финансиране за киберсигурност

cyber-header

 Очаква се да стартира Процедура в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), по която микро, малки и средни предприятия могат да кандидатстват и да бъдат финансирани. Процедурата е с предмет  „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

След кандидатстване по тази програма можете да получи между 3000 и 20000 лв. безвъзмездно финансиране, като няма изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.

Lirex може да предложи решения и по четирите категории от групата „ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност“, като:

1. Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001М

 • Извършване на първоначален одит на наличните системи/процедури и практики за управление на сигурността на информацията;
 • Разработване на политики, процедури, регистри и документи в съответствие с изискванията на стандарта;
 • Преглед от ръководството;
 • Провеждане на вътрешен одит;
 • Сертифициране на въведената система за управление на сигурността на информацията от независим акредитиран орган по сертификация.

2. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа:

 • Защитна стена за филтриране на интернет трафика;
 • Система за разпознаване на пробиви (IPS);
 • Система с централизирано управление за защита на сървъри и работни станции от зловреден код и мрежови атаки (EDR);
 • Управление и филтриране на достъпа до интернет за ограничение на достъпа до нежелани сайтове;
 • Централизирано управление на достъпа, интегрирано с всички компоненти на системата, включително свързване с мрежата посредством жична или безжична връзка и многофакторна автентификация (MFA);
 • Възможност за сигурен отдалечен достъп до ресурсите на организацията (VPN);
 • Централизирано събиране, анализ и наблюдение на журнални файлове за разпознаване на събития, свързани с киберсигурността (SIEM), който агрегира журналите от гореизброените системи;
 • Физически или виртуален сървър, точки за безжичен достъп, мрежови комутатор, мрежови маршрутизатор.

3. Изграждане на система за архивиране на информация:

 • Анализ и изготвяне на план за архивиране на информацията, обработвана от предприятието;
 • Автоматично архивиране на информация от сървъри/работни станции/мобилни устройства съгласно изготвения план;
 • Вградена защита от атаки от типа “ransomware”;
 • Интеграция с централизирано управление на достъпа (при наличие на такова);
 • Разработване на процедури за възстановяване от архив;
 • Физически или виртуален сървър за съхранение на информация.

4. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация:

 • Централизирано управление на достъпа на служителите до информация и споделянето ѝ;
 • Централизирано управление на достъпа до информация, интегрирано с останалите системи в структурата на организацията;
 • Наличие на журнален запис на действията на потребителите (audit log);
 • Физически или виртуален сървър за съхранение и управление на информация и данни.

В минималния обхват на всички ИКТ услуги и решения е включено предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител, което ние от Lirex също предоставяме като услуга.

Свържете с нас за повече информация и консултация относно подходящото за вашата организация решение!