ЛИРЕКС БГ Е ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ЕДНО ОТ ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

B_99be496ab9ad1cd2b9910cecf142235a-e1504190615167

„Лирекс БГ” е изпълнител на дейностите по едно от основните направления на проекта на Висшия съдебен съвет „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”. Той бе представен днес на пресконференция в БТА.
С този проект Висшият съдебен съвет (ВСС) продължава модернизацията на съдебната система с нова ИТ стратегия.Включена е и единна система за приемане на жалби и сигнали за корупция. Също и пилотен проект за видео-конферентни връзки за разпити и представяне на веществени доказателства. Това е третият проект на ВСС. Съфинансиран е от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. Общата му стойност е 1 399 400 лв. Крайният срок за изпълнението му е: декември 2010 година.

„Проектът е естествено продължение на усилията на ВСС за модернизация на съдебната система. Това се случва чрез въвеждане на интегрираните информационни технологии в дейността на правораздавателните органи у нас. Това е третият проект на ВСС, финансиран от европейски фондове. Цели подобряване на ефективността на съдебните органи чрез по-добра информация. Други цели са повече прозрачност и публичност в интерес на държавата и нейните граждани”.Това  сподели пред медиите ръководителят на проекта и член на ВСС – Георги Гатев. Той е и член на Постоянните комисии на ВСС по професионална етика и превенция на корупцията и тази за международно правно сътрудничество.

След проведени конкурси за обществени поръчки, за изпълнители по проекта са избрани фирма „Лирекс БГ” ООД, консорциум „ЕЙ ЕН Партнърс” ДЗЗД и консорциум „ДАН Консултинг” ДЗЗД.

„ Лирекс БГ” изпълнява дейностите по едно от трите основни направления на проекта, а именно:

* Координация и взаимодействие в и между органите на съдебната власт.Ще се използва във връзка с дела от особен обществен интерес и пилотен проект за видео- конферентна връзка.Ще се прилага при  разпити и представяне на веществени доказателства и експертизи.

Изпълнителят по тази обществена поръчка е „Лирекс БГ” ООД . Ще изследва практиката за докладване на делата от особен обществен интерес. Също ще предложи механизми за координация и взаимодействие в и между органите на съдебната власт. В рамките на проекта се очаква да бъде разработен и проект на Закон за вещите лица, преводачите и тълковниците. Предстои и да се анализира нормативната уредба за възможностите за използване на видеоконферентни връзки.Те ще се използват при разпити, свидетелстване, предоставяне на веществени доказателства и експертизи.
Фирмата-изпълнител е ангажирана и с разработването на пилотен проект. Той ще е насочен за видео-конферентна връзка между Софийски градски съд и едно от местата за изтърпяване на наказания. Ще бъде представен пред медиите в края на проекта.

Другите две направления, които се изпълняват от избраните консорциуми са:

* Координация и взаимодействие в и между органите на съдебната власт. Във връзка с дела от особен обществен интерес и пилотен проект за видео-конферентна връзка за разпити и представяне на веществени доказателства и експертизи.
* Създаване на унифицирана система за приемане и обработване на жалби и дейности за превенция на корупцията.