ЛИРЕКС БГ ПРЕДОСТАВЯ IT ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩИНА АНТОНОВО ПО ПРОЕКТ НА ЕС ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ОБЩИНИ ОТ СЕЛСКИ ТИП

B_46a863ee383f59f7ffe234c31de42e39-e1504190418106

Проект BG0029 „ ІТ ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕИО – ОБЩИНА АНТОНОВО”

Лирекс БГ е изпълнител по проект BG0029 „ ІТ ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕИО – ОБЩИНА АНТОНОВО”. Той се реализира с безвъзмездна помощ от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Осъществява се чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Същността на проекта е създаване на модел за цифровизиране на българска община от селски тип. За целта се предвижда изграждане на адекватна инфраструктура, цифровизиране на услуги.Както и повишаване капацитета на общинската администрация.

Цели на проекта

Сред основните цели на проекта са улеснение на местните хора в достъпа им до административни услуги. Също и минимизиране на личните им разходи, свързани с тях. И не на последно място –  създаване на среда за бизнес и връщане на младите хора в община Антоново.

Проектът включва изграждане на безжична инфраструктура за достъп до интернет. Тя обхваща 16 точки – 11 кметства, 4 училища и един общински център. Имплементира се система за интернет телефония за описаните 16 точки, оборудване на 11 модерни офиса с цифровизирани работни места за 11-те кметства в общината. Също се изгради Виртуална Общинска Мрежа с надеждна защита за пренос на данни, споделяне на мрежови ресурси, за подпомагане и контролна работата на общинската администрация.
Изградени са изнесени телефонни постове в кметствата на общината за безплатен телефонен достъп на гражданите до общинската администрация.Внедрени са системи за видео наблюдение в общинския център за обслужване на граждани – гр. Анотово и в 4 училища. Иновативната част в проекта е възможността за предоставяне и ползване на видео уроци от други училища при смесени паралелки.

Още предоставени услуги

Изграден е нов общински сайт с функции за онлайн достъп в реално време.Както  и управление на бази данни за предоставяне на цифрови услуги според Закона за Елекронно Управление.
В рамките на евро проекта са цифровизирани част от кадастралните карти на общината. За всяко от населените места се включва информация за сградния фонд, имоти, улична и дворищна регулации и осеви линии. Но също така са налични данни за самата община, включващи землищни граници, пътна мрежа, хидрография и зони в Натура 2000. За целите на ползване на цифровите кадастрални данни е доставена и инсталирана базова ГИС. Адаптирана е за целите на общинската администрация. Чрез разработената система се въвежда електронен регистър на имотите в общината. Създава се възможност за доставяне на по-качествени и бързи услуги за гражданите по отношение имотите и сградния фонд в общината.
Очаква се изпълнението на проекта да завърши през пролетта на 2011 г. след 9 месечен мониторинг на изградената ИТ структура.