ЛИРЕКС БГ ВНЕДРИ ЕДНИ ОТ НАЙ-ИНОВАТИВНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ БИБЛИОТЕЧНИ СИСТЕМИ В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

A_bcaaca487a81b06038bae203d6f99cbc-1

Лирекс БГ реализира уникален проект за България по изграждането на модерни електронни библиотечни системи в Икономическия университет – Варна.

Ползи от проекта

Основното предимство на новоизградената библиотека е автоматизираното обслужване и осъществяването на библиотечните процеси по търсене, заявяване, заемане и използване на библиотечни единици (книга в хартиен или електронен формат). Kакто и изготвяне на отчети, справки и анализи. По проекта е изградена денонощна автоматизирана система за връщане на книги, което значително улеснява студентите.

За първи път в България се изгражда и компютърен терминал за хора с нарушено зрение. Той има възможност да разпознава и прочита със синтезиран глас както текстове от електронни дигитализирани материали, така и текст от хартиен носител, който се сканира и обработва на момента. Вграден е и уникален роботизиран скенер за преобразуване на хартиените книги и материали в електронен вид. Чрез него се планира да бъдат дигитализирани над 60 000 тома от материалите в библиотеката. Достъпът до библиотечните ресурси се осъществява посредством безконтактни читателски карти.С тях студентите се идентифицират както в електронната система за контрол на достъпа, така и в библиотечната система и системата за управление на печата. Благодарение на изградения проект, библиотеката ще може да обслужи значително по-голям брой студенти. Също и ще предостави възможност за достъп до библиотечните ресурси на хора в неравностойно положение.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на “Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Лирекс БГ ООД. При никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.