Лирекс БС АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.040-1373-C01 „Повишаване на производствения капацитет на Лирекс БС АД за предоставяне на XML B2B информационни и транзакционни услуги“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с период на изпълнение 25.03.2021-25.03.2022 г.

Основна цел на проекта е да повиши капацитета на Лирекс БС АД в предоставянето на XML B2B информационни и транзакционни услуги и да разшири експортния му потенциал в тази насока.

За постигане на основната цел са поставени следните специфични цели:

  • Инвестиция за закупуването и въвеждането в експлоатация на ново оборудване и софтуер, за предоставяне на XML B2B информационни и транзакционни услуги.
  • Автоматизиране процеса на предоставяне на XML B2B информационни и транзакционни услуги.

Като резултат от изпълнението на проекта ще бъде изградена нова облачна система за сторидж виртуализация, която да разполага с достатъчен капацитет за съхраняване и разпределяне на данни, както и с богат инструментариум за защита на данните, управление на представянето, поддръжка на много платформи за достъп. Клиентите на услугите, предоставяни от Лирекс БС АД ще имат възможността да разполагат с цялата налична информация на всичките крайни устройства с които разполагат, както и да  стартират и използват всичките си бизнес приложения върху всички платформи.

Новата облачна система за сторидж виртуализация ще подобри капацитета на Лирекс БС АД за предоставяне на услуги с приложение в банковия и финансов сектор, производството, енергетиката и индустрията в следните основни аспекти:

  • Сигурност на данните: автентикация, оторизация, обмен на данни чрез токени, криптиране на данни, използване на електронни подписи, NextGen Firewall, контрол на ниво приложение, тестване срещу пробиви/Penetration Testing/
  • Интеграция: свързване, предаване, трансформация и обогатяване на съобщения между комуникационните партньори в B2B модела. Интеграция със системи използващи Plain Text, Web, Бази Данни, Mainframe, комплексни информационни системи
  • Функции по контрол: Управление на нивата на услугите, управление на квоти, акаунтинг, маршрутизиране на база на съдържание, препредаване при отпадане на свързаност или проблем при комуникацията, управляване на интегритета на данните
  • Оптимизация: Ускорение на обработката, XML Offload, кеширане на отговори, Интелигентно дистрибутиране, балансиране на услугите

С изпълнението на проекта ще се постигне целта за увеличение на ресурса за съхранение и управление на големи масиви от информация, ще се повиши сигурността на информацията и ще се синхронизира работната среда с Европейската директива за защита на личните данни.