ЛИРЕКС БС ИЗГРАЖДА И ВНЕДРЯВА “ХИПЕРКОНВЕРГИРАНА ОБЛАЧНА СИСТЕМА ЗА DESKTOP ВИРТУАЛИЗАЦИЯ“ ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – NEXTGENERATIONEU

obshta eu plan

ПРОЕКТ: BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

Лирекс БС АД сключи договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Лирекс БС АД ще изпълни проект, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU за изграждане и внедряване на “Хиперконвергирана облачна система за desktop виртуализация“. Инвестицията ще бъде реализирана в стопански обект на Лирекс БС АД в гр. Варна.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основни цели на проектната инвестиция е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига на Лирекс БС АД, чрез разширяване капацитета на съществуващ стопански обект и постигане на пазарно предимство.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

– Разширяване на капацитета по предлагане на услуги в областта на информационните технологии от много по-високо качество и с много по-високо ниво на отказоустойчивост на сривове, чрез внедряване на новите високотехнологични активи;

– Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на процесите чрез внедряване на нови високи технологии;

– Подобряване на пазарните позиции на дружеството;

– Закупуване и въвеждане в експлоатация на хиперконвергирана облачна система за desktop виртуализация;

– Разширяване технологичните възможности на Лирекс БС АД за предоставяне на по-голям брой, по-надеждни и висококачествени услуги;

– Повишаване на приходите от продажби и печалбата от предлагането на увеличен брой клиенти на по-качествени услуги с по-ниска себестойност, даващи на компанията устойчиво развитие.

Внедряването на новата хиперконвергирана облачна система за desktop виртуализация ще разшири текущия капацитет на средата за десктоп виртуализация и ще позволи предоставянето на VDI услуги от много по-високо качество и с много по-високо ниво на отказоустойчивост на сривове.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ

– съхраняване и интегриране с други системи и услуги на големи обеми информация и клиентски данни;

– предоставяне на големи обеми информация между управляващите модули на системата към други системи, намиращи се в партньорски мрежи и облачно-базирани услуги;

– динамично анализиране по време на предаване на големи обеми информация между системите на дружеството и други системи и мрежи, намиращи се в партньорски мрежи и облачно-базирани услуги.

Периодът на изпълнение на договора е от 02.05.2023 г. до 02.05.2024 г.