Лирекс.KОМ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.089

Лирекс.KОМ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

Периодът на изпълнение на договора е 30.8.2021 – 30.11.2021 г.

Основна цел на проекта е  “Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв за 2019 г. за справяне с последиците от пандемията COVID-19”

www.eufunds.bg 

Проект BG16RFOP002-2.089-1156-C01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие