Lirex подобрява производствения си капацитет по ОП иновации и конкурентоспособност

OPIK ОПИК Иновации и конкурентоспособност

На 17.05.2016 година Лирекс БС ЕООД сключи договор, като бенефициент по проект „Oблачна система за проектиране, симулиране и верифициране на информационни системи и модели за HML B2B информационни и транзакционни услуги“ по договор № ВG16RFOP002-2.001-1237-С01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По проекта е предвидена инвестиция в оборудване и софтуер за Облачна система за проектиране, симулиране и верифициране на информационни системи и модели за xml B2B информационни и транзакционни услуги. Мястото на инвестицията е офиса на дуржеството в гр. Плевен.

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на производствения капацитет на Лирекс БС ЕООД като динамично развиващо се предприятие в ИКТ-сектора.

За постигането на основната цел, с изпълнението на проекта се поставят и следните специфични цели:

  • Извършване на инвестиция в материални и нематериални активи за повишаване на капацитета за предоставяне на професионални услуги за банковия и фармацевтичния сектор с основни функции: осигуряване на сигурност на транзакциите и обмена на информация, интеграция, контрол и оптимизация на информационните потоци.
  • Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

В резултат от внедряване на облачната система се очаква подобряване на предлаганите от дружеството услуги като:

  • Извършване на одит на информационна среда
  • Извършване на тест на сигурността
  • Дизайн на ХML среда / комуникационен интерфейс (участник в транзакцията)
  • Обработка ХML транзакция
  • Консултантски и проектантски услуги за информационни и комуникационни системи
  • Консултации по внедряване на стандарти за УК, поддръжка на IT инфраструктура, обработка на хелпдеск заявки, разработка на приложен софтуер.