ПРОЕКТЪТ „НОВО РАБОТНО МЯСТО“ – LIREX СЕ ВКЛЮЧВА В ПОДОБРЯВАНЕТО НА АДАПТИВНОСТТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА

Untitled-e1507717884349

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Съфинансирана е от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Лирекс БГ ООД е Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.003-1560/01.07.2016г. Периодът на изпълнение на проекта е 01.07.2016 – 01.11.2017 на стойност 134 528,47 лв.

ПРОЕКТЪТ: ОБЩА ЦЕЛ

Проектът е насочен към осигуряване на предпоставки за създаване на устойчива заетост за безработни и неактивни на пазара на труда чрез тяхното наемане на работа в Лирекс БГ ООД.  Осигурява се подходяща работна среда, необходима за успешното изпълнение на професионалните им задължения.

ПРОЕКТЪТ: СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Осигурява се  заетост на 11 безработни и/или неактивни лица чрез създаване на нови работни места с помощта на осигурените по програмата стимули. Осигурява се  и  материално обезпечение на новите работни места чрез закупуване на оборудване и офис обзавеждане.

Разкриването на нови работни места от Лирекс БГ ООД е насочено изцяло към нуждите на целевата група, свързани с необходимостта от създаване на възможности за тяхната трудова реализация и упражняване на правото им на труд.

Изпълнението на проекта „Ново работно място“ ще допринесе за подобряване на адаптивността на безработните и неактивни лица. А това ще доведе до увеличаване на производителността на работната сила.