СИСТЕМА ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ

B_dc77fb0785b03ba9762972240a9b6472-e1504185133545

Горските пожари представляват непрестанна заплаха за природата, инфраструктурата и хората. Осигуряването на надеждна система за превенция за тяхното разпространение и разрастване допринася за опазването и драстичното намаляване на тези заплахи.

През последните години се работи усилено в посока превенция. Почти 9% от горите в България са защитени от горски пожари посредством система за ранното им откриване и оповестяване.

Лирекс.ком активно разработва и вече е изградила специализирано звено за наблюдение и ранно откриване на пожари. Самите системи се изграждат в тясно сътрудничество с бенефициентите – общини, горски стопанства и др.

Самата система се състои от няколко компонента.  Лирекс.ком участва в изграждането и поддръката на систената, а специализираните звена на бенефициентите оперита с нея:

  • Обзорно видеонаблюдение и охрана – наблюдателни кули със система от камери, стратегически разположени за максимална видимост с минимални технически средства, следи дадена местност за възникнали пожари.
  • Център за мониторинг и контрол – Всичката информация от цялата система се предава и наблюдава в изграден център за мониторинг. В този център се осъществява непрекъснато наблюдение на видео-потока от обзорните и охранителните камери в реално време. В него се получават алармите в случай на пожар и се уведомяват съответните компетентни органи.
  • Ядрото на системата представлява Специализиран софтуер. При наличието на следи от възникнали пожари- вдига аларми, придружени с кадри от конкретната локация. Така бързо могат да се предприемат действия за предотвратяване разрастването на пожара.
  • Метеорологични станции – Към системата за видеонаблюдение се инсталират и метеорологични станции.Те  отчитат различни показатели, които се използват от специализирания софтуер при изчисляване на риска от пожари и намаляване на фалшивите аларми, получени в центъра за мониторинг.

Внедряването и използването на интегрирана система за видеонаблюдение за превенция от горски пожари намалява рисковете от пожар и загиване на големи площи горски масиви.Както и намалява преките и косвени щети причинени от горски пожари.