Офис сътрудник

header_4_obqva_lirex

Компаниите LIREX COM (LIREX BG, LIREX BS, LIREX ST, LIREX High Tech) са водещи в областта на информационните и комуникационни технологии в България вече повече от 30 години. Ние предлагаме консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения и системи и разработка на софтуерни продукти. Предоставяме на нашите клиенти и поддръжка на софтуер, компютърна, мрежова и офис техника.

Нашата мисия е да помагаме на клиентите да постигат своите бизнес цели чрез овладяването и успешното прилагане на иновативни информационни и комуникационни технологии.

Търсим Офис сътрудник, който да се присъедини към екипа ни в град София.

Основни отговорности:

 •  Осъществяване на бизнес кореспонденция по телефон и e-mail с български и чуждестранни клиенти и партньори;
 • Приемане, организиране, обработка и координиране на входящата и изходящата кореспонденция на компанията;
 • Комуникация с доставчици на услуги във връзка с резервиране на самолетни билети;
 • Поддръжка на делата за документите, които се съхраняват в деловодството – входяща и изходяща кореспонденция, оферти и др.;

Изисквания:

 • Минимум средно образование;
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Много добро владеене на MS Office;
 • Отлични комуникационни умения и високо ниво на езикова култура (устно и писмено);
 • Организационни способности;
 • Коректност и изпълнителност;
 • Приветливост и учтивост.

Ние Ви предлагаме: 

 • Възможност за дългосрочна професионална реализация;
 • Възнаграждение и кариерно израстване, съобразено със индивидуалните темпове на развитие;
 • Социален пакет;
 • Въвеждащо обучение;

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.
Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.