Специалист Системи за сигурност

header_4_obqva_lirex

Търсим Специалист Системи за сигурност, който да се присъедини към екипа ни в град София.

 

Отговорности:

• Участва в етапите на избор на оборудване, изграждане, инсталиране и поддръжка на решения и услуги, свързани със системи за сигурност;
• Инсталиране, конфигурация и поддръжка на мрежови и инфраструктурни устройства;
• Консултиране търговския и маркетинговия екип за нови и текущи технически решения и услуги, свързани с видовете системи за сигурност. Експертно участие в пред продажбения процес;
• Консултация на клиенти, предоставяне на обратна връзка от клиентите, с цел успешно офериране и изпълнение на проектите, и подобряване на предлаганите услуги и решения.

 

Изисквания:

• Висше или средно техническо образование – предимство Електроника / Електротехника, Компютърни мрежи и системи;
• Компютърна грамотност – Microsoft Office (Excel, Word и Outlook);
• Опит и познания по Структурни кабелни системи;
• Опит в разчитането на ел. схеми;
• Умение за диагностика и локализиране на технически неизправности и отстраняването им;
• Периодична поддръжка и профилактика на изградената инфраструктура;
• Умения за работа в екип;
• Комуникативност и организираност;
• Ползване на технически английски език;
• Активен шофьор;
• Възможност за командировки в страната.

Предимство:

• Опит на подобна позиция;
• Познания в инсталирането, конфигурирането и сервизиране на системи за контрол на достъп, видеонаблюдение, периметрова охрана;
• Познания по ел. инсталации на непрексвъваеми токозахранващи устройства UPS.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

• Участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
• Предоставя възможности за професионални обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
• Предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие;
• Знае и цени най-важния си капитал – хората, като професионалисти и личности, защото „В свят на технологии, хората правят разликата“!

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.