Специалист складова дейност

header_4_obqva_lirex

Търсим Специалист складова дейност който да се присъедини към екипа ни в гр. София

Отговорности:

 • Участие в организирането и администрирането на дейността в склада;
 • Въвеждане и изписване във вътрешна система на стоки и услуги от доставчици;
 • Администриране на движението на стоките между складовете ни;
 • Правилно подреждане и съхранение на стоките в складовите пространства;
 • Отговорност за опазване на стоково материални активи;
 • Организиране на доставки с куриерски и спедиторски фирми;
 • Изготвяне на справки и участие в инвентаризации.

Изисквания:

 • Минимум средно образование;
 • Много добра компютърна грамотност – Microsoft Office;
 • Опит в работата със складови програми (предимство е работата с ERP система);
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Много добри организационни умения;
 • Комуникативност и умение за работа в екип.

Ние Ви предлагаме: 

 • Възможност за дългосрочна професионална реализация;
 • Възнаграждение и кариерно израстване, съобразено със индивидуалните темпове на развитие;
 • Социален пакет;
 • Въвеждащо обучение.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.
Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.