Старши Мрежов инженер

header_4_obqva_lirex

Търсим Старши Мрежов инженер, който да се присъедини към екипа ни в град София.


Основни отговорности:


• Проектира, бюджетира и изгражда мрежови решения;
• Конфигурира, настройва и поддържа мрежова инфраструктура – на място при клиента и отдалечено
• Консултира мрежовите администратори на клиенти по проблеми, касаещи функционалността и работоспособността на мрежовото оборудване;
• Участва в обучения и презентации за колеги и клиенти на мрежови решения и технологии;
• Поддържа квалификация по сертификационни партньорски програми на LIREX – Cisco, CheckPoint, F5, PaloAlto и др.

Изисквания:

• Висше образование, бакалавърска степен;
• Образование в сферата на Компютърните системи и технологии/Комуникации/
Електронни/Информационни системи/Математика/Информатика се счита за предимство;
• Минимум 7 години професионален опит в областта на мрежовите комуникации и технологии;
• Задълбочени познания в една или повече области на мрежовите комуникации – TCP/IP протоколен стек, Layer 2 технологии, маршрутизиращи протоколи, мрежова сигурност, както и за използване на специализирани приложения;
• Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Много добра компютърна грамотност – Microsoft Office;
• Аналитичен подход при решаване на проблеми;
• Умения за работа в екип, комуникативност, инициативност и желание за учене;
• CCNP или аналогична от друг производител сертификация ще се считат за предимство.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

• участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
• предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
• предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.