Специалист Внедряване и поддръжка

header_4_obqva_lirex

Търсим Специалист Внедряване и поддръжка, който да се присъедини към софтуерния ни екип в град Пловдив.

Отговорности:

 • Запознаване и разбиране на клиентски изисквания за програмни продукти и системи;
 • Участие в процеса по разработка на програмни продукти и системи;
 • Участие в изработване на документация;
 • Участие в подготовката на план за тестове и осигуряване на качеството;
 • Изготвяне и изпълнение на план за внедряване на софтуерен продукт или система в клиентска среда;
 • Поддържане на софтуерни продукти/системи;
 • Участие в процеса по диагностика и корекция на софтуерни недостатъци.

Изисквания:

 • Образование в областта на компютърните науки;
 • Познания в областта на Информационните технологии;
 • Опит във внедряването и поддръжката на софтуерни системи;
 • Добро ниво на ползване на английски език;
 • Умение за работа с клиенти;
 • Умение за работа в екип;
 • Комуникативни умения и презентационни умения;
 • Умение за решаване на проблеми;
 • Системно и аналитично мислене;
 • Мотивация за постигане на високи резултати и за повишаване на квалификацията.

Предимства: 

 • Познаване на процес/и по разработване на софтуерни системи;
 • Познаване и/или опит при работа с WEB базирани приложения;
 • Основни познания за администриране на операционни системи;
 • Основни познания в SQL бази данни.

 

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя възможности за професионални обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие;
 • знае и цени най-важния си капитал – хората, като професионалисти и личности, защото „В свят на технологии, хората правят разликата“!

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.